Jari Nurmi

Jari Nurmi

Psykologi, palvelunkehittäjä
60, Idänpää

Koko Kanta-Hämeen vahva ammattiosaaminen on saatava yhteen.

48 asiaa, joita lupaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen päätöksenteossa viedä eteenpäin

 1. Asiakas saa tarpeessaan nopeasti kontaktin lähimpään sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluun
 2. Mikäli asiakkaan ensimmäinen kontakti on sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluja yhdessä edustavaan palveluohjaukseen, asiakas saa nopeasti kontaktin tähän palveluohjaukseen
 3. Asiakas tulee kuulluksi eli saa kontaktissaan tarpeeksi aikaa selostaa palvelutarpeensa
 4. Asiakkaalle selvennetään kunnolla hänen (erilaiset, ensivaiheen) palveluvaihtoehtonsa, mikäli niitä on enemmän kuin yksi
 5. Asiakkaalle järjestetään mahdollisimman pikaisesti ensimmäinen suora kontakti sille spesifille hyvinvointialueen ammattitoimijalle, joka on ensivaiheessa se oikea: ammattitoimija, joka on parhaiten määritettävissä asiakkaan palvelutarpeesta käsin
 6. Asiakas saa alusta alkaen selkeän kuvan siitä, mitä sosiaali-, terveys- ja/tai muita yksityisiä tietoja asiakkaasta itsestään tullaan hyödyntämään hänelle tarjottavissa palveluissa
 7. Mikäli asiakas tarvitsee useamman kuin yhden hyvinvointialueen palvelutahon palvelua, asiakkaan kanssa sovitaan selkeästi siitä, mitä yksityisiä tietoja hänestä tullaan välittämään toisille palvelutahoille: asiakas saa myös tiedon, mitä/keitä nämä muut mahdolliset palvelutahot ovat
 8. Terveyden, toimintakyvyn, kulttuuritaustan tai muiden syiden kannalta erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan asianmukaisesti hyvinvointialueen palveluissa alusta alkaen
 9. Hyvinvointialue ja sen eri palveluyksiköt ja -tahot selventävät tarkasti ja ajanmukaisesti eri ikäisten asiakkaiden erityistarpeet kaikissa hyvinvointialueen palveluissa
 10. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut perusterveydenhuollon palvelut
 11. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut erikoissairaanhoidon palvelut
 12. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut sosiaalihuollon palvelut
 13. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut palo- ja pelastustoimen palvelut
 14. Hyvinvointialue edistää kaikin tavoin sosiaali-, terveys- ja palo- ja pelastustoimen yhteistyötä
 15. Hyvinvointialue tarjoaa riittävän osaamisen ja resurssit lastensuojeluun
 16. Hyvinvointialue tarjoaa riittävän osaamisen ja resurssit mielenterveystyöhön
 17. Hyvinvointialue panostaa moniammatillisena kehittämisen alueena henkisen jaksamisen vahvaan tukemiseen koronapandemian tilanteessa ja myös epidemian jälkeen
 18. Hyvinvointialue panostaa moniammatillisena kehittämisen alueena sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen ammattilaisten henkinen jaksamisen tukemiseen
 19. Hyvinvointialueella priorisoidaan lasten, nuorten ja perheiden kasvu-, kehitys- ja elämänpolkujen tukeminen
 20. Hyvinvointialueella kiinnitetään erityistä huomiota yksin elävien ihmisten tai yhden hengen kotitalouksien palvelutarpeisiin
 21. Hyvinvointialue tekee ja kehittää yhteistyötä parisuhteiden ja vanhemmuuden tukemiseen elämän käännekohdissa tai kriisitilanteissa
 22. Hyvinvointialueen ensiarvoinen príoriteetti on vanhusten ja ikäihmisten entistäkin paremman tuen, hoivan ja turvallisuuden varmentaminen
 23. Kansanterveydelle keskeinen suun terveydenhuolto varmistetaan kaikilta tärkeiltä ja tarvittavilta ammattityön resursseiltaan
 24. Asiakaspalvelutilat tuotetaan ja organisoidaan mahdollisimman helposti asiakkaille saavutettaviksi, ja tiloiltaan mahdollisimman käyttökelpoisiksi ja viihtyisiksi
 25. Hyvinvointialue satsaa Assi-sairaalan tavoin kaikkien sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen ammattilaisten ja ammattiyksiköiden työ- ja palvelutilojen asianmukaisuuteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen
 26. Ensihoidolle taataan riittävän henkilöstö, välineistö, osaaminen ja osaamisen kehittäminen
 27. Sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen ammattihenkilöstön perehdytetään entistä paremmin toinen toistensa ammattivastuun tehtäviin
 28. Hyvinvointialue panostaa digi- ja informaatioteknologian uusimpien sovellusten hyödyntämiseen mahdollisimman asiakaslähtöisellä ja muutenkin mielekkäimmällä tavalla
 29. Erityistä huomiota hyvinvointialueella kiinnitetään alueella aiemmin synnytettyjen hyvien käytäntöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen
 30. Hyvinvointialueella käydään huolellinen ja tutkimuspohjainen tarkastelu palvelusektorien ja palveluyksiköiden perusteettomien päällettäisten toimintojen karsimiseksi
 31. Samaten hyvinvointialueella käydään huolellinen ja tutkimuspohjainen tarkastelu tarvelähtöisten, sopivaksi arvioitujen ja tuloksellisten palvelujen tuottamiseksi hyvinvointialueen palvelukokonaisuuden mahdollisiin aukkokohtiin
 32. Hyvinvointialueella luodaan strategia, jossa hyvinvointialueen kaikkien palvelutahojen koko ammattihenkilöstön osaamista päivitetään ja kehitetään edelleen, soveltuvin osin ja mahdollisimman pitkälti seudun omien koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä
 33. Hyvinvointialue voimistaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja lisäkoulutuksen tasolla alueen lukuisten koulutusorganisaatioiden kanssa
 34. Tuloksellisen ja asiakastarpeisiin vastaavan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen onnistunut kehittäminen edellyttää hyvinvointialueen kaiken eri tason johtajuuden huolellista ja tarkkaa määrittelyä, ja johtajuuden seuraamista ja evaluointia jatkuvasti
 35. Alueellinen ja paikallinen tasaveroisuus palvelujen tuottamisessa
 36. Rahoituspohjan varmistavien ja muuten taloudellisesti tuottavien tilannekuvien ja aloitteiden esittäminen valtionhallintoon
 37. Ennaltaehkäisy
 38. Kustannustehokkuus
 39. Tuloksellisen palvelun tuottamisen, palvelupolkujen ja esimerkiksi yksittäisen palvelutoiminnan mallien tunnistaminen ja avoin informaation vaihtaminen näistä
 40. Paikallistuntemus
 41. Henkilöstön kuuleminen ja hyvinvointi
 42. Palvelujen oikeaaikaisuus
 43. Kaikkien palvelutoimintaan osallistuvien osallistaminen palvelujen kehittämiseen
 44. Yhdistysten tietotaidon ja osaamispääoman täysimääräinen hyödyntäminen
 45. Yritysten tietotaidon ja pääoman täysimääräinen hyödyntäminen
 46. Eri ikä- ja kulttuuriryhmien osallistaminen omien palveluidensa kehittämiseen
 47. Sosiaali-, terveys ja pelastustoimen ammattihenkilöiden työsuhde- ja palkkausehtojen parantaminen
 48. Tehostettu osaamisen vaihtaminen ja rajojen ylittäminen eri ammattikuntien ja palvelusektorin kesken
https://www.youtube.com/watch?v=_FLJ__IAM8A