Aluevaaliohjelmat

SDP:n aluevaaliohjelma on luettavissä täältä: https://sdp.fi/fi/hyvinvoinnin-seuraava-askel/

KANTA- HÄMEEN ALUEVAALIOHJELMA

Kantahämäläisillä on oikeus odottaa parempaa hyvinvointia!

Aluevaaleissa päätetään, missä, miten ja kuka järjestää asukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Sosialidemokraatit haluavat varmistaa, että Kanta-Hämeen asukkaiden yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi toteutuvat.

SDP:n ehdokkaille on tärkeätä olla mukana rakentamassa uutta kantahämäläistä hyvinvointialuetta yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Toiminnan inhimillisyys, läheisyys, saavutettavuus, taloudellisuus ja laadukkuus on mahdollista toteuttaa yhteisillä ratkaisuilla ja rohkeasti uutta kokeilemalla.

Oikea-aikaiset palvelut vahvistavat hyvinvointia

SDP haluaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut asuinpaikasta riippumatta. Asiakaslähtöinen palveluohjaus tulee olla saatavilla sosiaali-, terveys- ja mielenterveyden palvelujen osalta. Perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon tulee päästä aidosti seitsemässä (7) päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Tärkeää on myös, että suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

Suurin osa lapsista ja nuorista kohdataan päivittäin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja sen toimivat rakenteet turvaavat, että lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin voidaan vastata joustavasti, nopeasti ja lähipalveluperiaatetta toteuttaen.

Neuvoloiden merkitys on korostunut erityisesti nyt koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea.

Lakisääteinen lähipalveluperiaate tarkoittaa, että asukas saa tarvitsemansa avun ja tuen fyysisesti lähellä omaa arkiympäristöään, verkostomaisena ja jalkautuvana toimintana tai digitaalisesti.

Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat myös ennaltaehkäisevät matalan kynnyksen palvelut, joissa tulee huomioida helppo saavutettavuus, moniammatillisuus ja palveluohjauksen toimivuus.

Sosiaalipalveluiden kehittäminen on varmistettava

Kiinteämmin terveydenhuoltopalveluihin liitettyjen sosiaalipalveluiden nykyaikaistaminen tulee tehdä asukkaiden tarpeiden mukaan elämäntilanteesta riippumatta. Lastensuojelu, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, ikäihmisten kotihoito ja asumispalvelut vahvistuvat.

Hyvinvoiva henkilöstö turvaa palvelujen laadun

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Työhyvinvointi ja jaksaminen on ensisijaisen tärkeää, ja siksi on huolehdittava henkilöstön riittävyydestä ja henkilömitoitusten toteutumisesta. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tämä on tärkeää kilpailtaessa alan työvoimasta. Opiskelijoiden jääminen alueelle edellyttää hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien, esim. Koulutuskuntayhtymä Tavastian, Hyria Oy:n, Forssan ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun välillä.

Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen alueella tulee kehittää riskikartoituksen perusteella toimivaa, turvallista ja kustannustehokasta pelastustointa. Laaja-alaista yhteistyötä sopimuspalokuntien kanssa  jatketaan.

Pelastustoimen tuottama ohjaus, valistus ja neuvontatyö ovat avainasemassa onnettomuuksien ehkäisemisessä ja varautumisessa. Tehtävien laadukkaan toteuttamisen tarvitsema osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tekniset resurssit on turvattava.

Maailman inhimillisin sairaala

Uusi, moderni Assi – sairaala vahvistaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja yliopistosairaaloiden yhteistyötä. Assi-sairaalan päivystyksen ja ensihoidon valmiutta uudistetaan siten, että myös seudulliset päivystykset toimivat osana kokonaisuutta.

Kanta-Hämeen tuleva hyvinvointialue muodostaa tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon yhteistoiminta-alueen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Uuden kokonaisuuden rakentaminen ja toiminnallisuus tukevat myös osaavan työvoiman saatavuutta maakunnassa ja siten laadukkaan hoidon, hoivan ja palvelujen päivittäistä toteutusta.