Jari Nurmi: 48 asiaa joita haluan ajaa

48 asiaa, joita lupaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen päätöksenteossa viedä eteenpäin

 1. Asiakas saa tarpeessaan nopeasti kontaktin lähimpään sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluun
 2. Mikäli asiakkaan ensimmäinen kontakti on sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluja yhdessä edustavaan palveluohjaukseen, asiakas saa nopeasti kontaktin tähän palveluohjaukseen
 3. Asiakas tulee kuulluksi eli saa kontaktissaan tarpeeksi aikaa selostaa palvelutarpeensa
 4. Asiakkaalle selvennetään kunnolla hänen palvelutarjonnan vaihtoehtonsa, mikäli niitä on enemmän kuin yksi
 5. Asiakkaalle järjestetään mahdollisimman pikaisesti ensimmäinen suora kontakti sille spesifille hyvinvointialueen ammattitoimijalle, joka on ensivaiheessa se oikea: ammattitoimija, joka on parhaiten määritettävissä asiakkaan palvelutarpeesta käsin
 6. Asiakas saa alusta alkaen selkeän kuvan siitä, mitä sosiaali-, terveys- ja/tai muita yksityisiä tietoja asiakkaasta itsestään tullaan hyödyntämään hänelle tarjottavissa palveluissa
 7. Mikäli asiakas tarvitsee useamman kuin yhden hyvinvointialueen palvelutahon palvelua, asiakkaan kanssa sovitaan selkeästi siitä, mitä yksityisiä tietoja hänestä tullaan välittämään toisille palvelutahoille: asiakas saa myös tiedon, mitä/keitä nämä muut mahdolliset palvelutahot ovat
 8. Terveyden, toimintakyvyn, kulttuuritaustan tai muiden syiden kannalta erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan asianmukaisesti hyvinvointialueen palveluissa alusta alkaen
 9. Hyvinvointialue ja sen eri palveluyksiköt ja -tahot selventävät tarkasti ja ajanmukaisesti eri ikäisten asiakkaiden erityistarpeet kaikissa hyvinvointialueen palveluissa
 10. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut perusterveydenhuollon palvelut
 11. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut erikoissairaanhoidon palvelut
 12. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut sosiaalihuollon palvelut
 13. Hyvinvointialue tarjoaa laadukkaat ja riittävästi resursoidut palo- ja pelastustoimen palvelut
 14. Hyvinvointialue edistää kaikin tavoin sosiaali-, terveys- ja palo- ja pelastustoimen yhteistyötä
 15. Hyvinvointialue tarjoaa riittävän osaamisen ja resurssit lastensuojeluun
 16. Hyvinvointialue tarjoaa riittävän osaamisen ja resurssit mielenterveystyöhön
 17. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tuottaa jatkossa yhä laadukkaampia ja tuloksellisempia palveluja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja näin samalla ennaltaehkäisyyn esimerkiksi terveyskasvatuksessa, mielenterveystyössä ja lastensuojelussa
 18. Hyvinvointialue panostaa moniammatillisena kehittämisen alueena henkisen jaksamisen vahvaan tukemiseen koronapandemian tilanteessa ja myös epidemian jälkeen
 19. Hyvinvointialue panostaa moniammatillisena kehittämisen alueena sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen ammattilaisten henkinen jaksamisen tukemiseen
 20. Hyvinvointialueella kiinnitetään erityistä huomiota yksin elävien ihmisten tai yhden hengen kotitalouksien palvelutarpeisiin
 21. Hyvinvointialue tekee ja kehittää yhteistyötä parisuhteiden ja vanhemmuuden tukemiseen elämän käännekohdissa tai kriisitilanteissa
 22. Uutta vauvaa odottavien vanhempien ja perheiden hyvinvointia tuetaan laaja-alaisesti, ja Kanta Hämeen sosiaali- ja terveystoimen eri toimijoiden vahvaa osaamista hyödynnetään odotusaikana, itse synnytyksen yhteydessä ja edelleen synnytyksen jälkeen
 23. Priorisoidaan lasten, nuorten ja perheiden kasvu-, kehitys- ja elämänpolkujen tukeminen
 24. Hyvinvointialueen eräs keskeisin prioriteetti on vanhusten ja ikäihmisten entistäkin paremman tuen, hoivan ja turvallisuuden varmentaminen
 25. Kansanterveydelle keskeinen suun terveydenhuolto varmistetaan kaikilta tärkeiltä ja tarvittavilta ammattityön resursseiltaan
 26. Asiakaspalvelutilat tuotetaan ja organisoidaan mahdollisimman helposti asiakkaille saavutettaviksi, ja tiloiltaan mahdollisimman käyttökelpoisiksi ja viihtyisiksi
 27. Hyvinvointialue satsaa Assi-sairaalan tavoin kaikkien sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen ammattilaisten ja ammattiyksiköiden työ- ja palvelutilojen asianmukaisuuteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen
 28. Ensihoidolle taataan riittävän henkilöstö, välineistö, osaaminen ja osaamisen kehittäminen
 29. Sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen ammattihenkilöstön perehdytetään entistä paremmin toinen toistensa ammattivastuun tehtäviin
 30. Hyvinvointialue panostaa digi- ja informaatioteknologian uusimpien sovellusten hyödyntämiseen mahdollisimman asiakaslähtöisellä ja muutenkin mielekkäimmällä tavalla
 31. Erityistä huomiota hyvinvointialueella kiinnitetään alueella aiemmin synnytettyjen hyvien käytäntöjen tehokkaaseen hyödyntämiseen
 32. Hyvinvointialueella käydään huolellinen ja tutkimuspohjainen tarkastelu palvelusektorien ja palveluyksiköiden perusteettomien päällettäisten toimintojen karsimiseksi
 33. Samaten hyvinvointialueella käydään huolellinen ja tutkimuspohjainen tarkastelu tarvelähtöisten, sopivaksi arvioitujen ja tuloksellisten palvelujen tuottamiseksi hyvinvointialueen asiakaspalvelun ja palvelukokonaisuuden mahdollisiin aukkokohtiin
 34. Hyvinvointialueella luodaan strategia, jossa hyvinvointialueen kaikkien palvelutahojen koko ammattihenkilöstön osaamista päivitetään ja kehitetään edelleen, soveltuvin osin ja mahdollisimman pitkälti alueen omien koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä
 35. Hyvinvointialue voimistaa yleensäkin elävää yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa, niin ammatillisen peruskoulutuksen kuin lisäkoulutuksen tasoilla
 36. Johtajuus: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen onnistunut kehittäminen edellyttää hyvinvointialueen kaiken eri tasojen johtajuuden huolellista ja tarkkaa määrittelyä: tarvitaan selväpiirteinen toimintamalli, jolla ylläpidetään johtajuuden jatkuvaa seuraamista ja evaluointia
 37. Kanta-Hämeen hyvinvointialueesta rakennetaan sellainen, että hyvinvointisalue on alueellisesti ja paikallisesti mahdollisimman tasaveroinen eri palvelujen tuottamisessa
 38. Valtionrahoitus: Keskeiseksi hyvinvointialueen taloutta vakauttavaksi tekijäksi nostetaan hyvinvointialueen rahoituspohjan varmistavien ja myös muuten taloudellisesti tuottavien tilannekuvien ja aloitteiden huolellinen valmistelu, sekä informaation laadukas esittäminen valtionhallintoon
 39. Alueen strategialle on keskeistä tuloksellisten palvelun tuottamisen mallien, esimerkiksi onnistuneiden  palvelupolkujen ja yksittäisen palvelutoiminnan menetelmien tunnistaminen ja avoin informaation vaihtaminen näistä
 40. Kanta-Hämeen hyvinvointialue perustaa tarjontaansa ja osaamistaan keskeisesti myös vahvaan seudulliseen paikallistuntemukseen ja erityisesti palvelujen asiakasnäkökulmasta helppoon saavutettavuuteen
 41. Hyvinvointialueen tarjonnan kulmakivi on sen henkilöstön kuuleminen ja hyvinvointi
 42. Hyvinvointialue korostaa ja vastaa työssään palvelujen oikea-aikaisuudesta
 43. Kaikki hyvinvointialueen palvelutoimintaan osallistuvat kytketään mukaan eli osallistetaan alueen palvelujen kehittämiseen: Eri ammattikuntien ja palvelusektorien kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi vahvistetussa yhteistyössä tapahtuvaa tehostettua osaamisen jakamista ja vaihtamista
 44. Palveluja käyttävät eri ikä-, kotitaloustyyppi- ja kulttuuriryhmien kantahämäläiset osallistetaan eli otetaan aiempaa selvästi vahvemmin mukaan omien hyvinvointipalveluidensa kehittämiseen
 45. Kanta Hämeen yhdistysten tietotaito ja osaamispääoma hyödynnetään hyvinvointialueella mahdollisimman kattavasti
 46. Kanta Hämeen yritysten tietotaito ja osaamispääoma hyödynnetään hyvinvointialueella mahdollisimman kattavasti
 47. Sosiaali-, terveys- sekä palo- ja pelastustoimen eri ammattikuntien työsuhde- ja palkkausehdot päivitetään ja suhteutetaan palvelutoiminnan eri tasoilla aiempaa tasaveroisemmiksi: Samalla hyvinvointialueen eri ammattikuntien työsuhde– ja palkkaus ehtoja parannetaan takaamaan näiden ammattikuntien ammatillisen osaamisen riittävä kiinnittyminen mahdollisimman pysyväksi osaksi Kanta Hämeen hyvinvointialueen palvelutarjontaa
 48. Lopuksi katson, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteeksi tulee varmistaa sekä palvelujen asiakastasolla tuottama Kanta-Hämeen asukkaiden asiakastyytyväisyys, kuin samalla tuotettujen palveluiden toimivuus ja kustannustehokkuus.

Tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun hyvinvointialueemme rakentaa palvelukokonaisuuden, jossa palvelut ovat pysyvästi

 1. mahdollisimman helposti saavutettavia ja
 2. parhaalla laadullisella tavalla asiakaslähtöisiä.
 3. palvelut myös kestävät milloin tahansa avoimen tarkastelun eli ne ovat läpinäkyviä ja
 4. palvelut toteutetaan sujuvasti ja ammattitahojen ja -toimijoiden toinen toistaan kunnioittavassa yhteistyössä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelujen perustana on palvelutoimijoiden ja palvelutahojen äärimmäisen vahva ja kaikissa elämisen haasteissa luotettava ammattitaitoisuus. Näitä neljääkymmentäkahdeksaa (48) tulevan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tarjoamaa palvelua parantavaa asiaa lupaan osaltani ja yhteistyössä muiden edustajien ja päättäjien kanssa viedä eteenpäin.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *