Mia Heinonen: Aluevaalit tulossa – kaikki mukaan

Hyvinvointialuevaalit käydään ensi tammikuussa 23.1.2022

Kirjoitan tässä faktaa ja omia ajatuksiani, miksi nämä tulevat vaalit ovat tärkeät.

Hyvinvointialueille siirtyy sotepalvelut. Monet miettivät mitä se konkreettisesti tarkoittaa?

Eri kokoisten toimijoiden resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia.

Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Hyvinvointialueet korvaavat nykyisen kuntiin, kuntayhtymiin, sairaanhoitopiireihin ja erityisvastuualueisiin perustuvan palvelujen järjestämisen

Sote-uudistuksessa painopiste on julkisten palvelujen kehittämisessä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla. Näitä ovat muun muassa:

sosiaalihuollon palvelut, kuten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus

  • avoterveydenhuollon palvelut (tarkoittaa yleensä terveyskeskuksen vastaanottopalveluja sekä muun muassa ennaltaehkäiseviä neuvolapalveluja)
  • sairaalapalvelut
  • suun terveydenhuolto
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito

Eli todella suuri osa kunnan/kaupungin toimista ja rahoituksesta siirtyy hyvinvointialueille.

Mitkä ovat kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointialueilla?

Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädetään alueen asukkaiden oikeuksista osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla on äänestysoikeus hyvinvointialueen kansanäänestyksissä. Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä on lisäksi oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan muun muassa tekemällä aloitteita.

Aluevaltuuston tehtävä on vastata siitä, että asukkailla on käytössään monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja sekä ottamalla asukkaita mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Aluehallituksen tulee lisäksi asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Hyvinvointialueen tulee myös turvata asukkaiden, palvelujen käyttäjien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen riittävä tiedonsaanti sen toiminnasta.

Hyvinvointialueen lisäksi hyvinvointialueella tulee olla aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Muut toimielimet ovat hyvinvointialueen päätettävissä.

Tästä pääsenkin suoraan vaaleihin 😊

HYVINVOINTIALUEVAALEISSA päätetään aluevaltuutetuista ja hallituksesta. Todennäköisesti tähän lisätään myös lautakuntia.

Kun itse ajattelen, ja luen näitä asioita järjellä, ymmärrän, kuinka tärkeää on, että saadaan hyviä DEMARI ehdokkaita. Sosialidemokraattien yksi tärkeimmistä, ellei tärkein tehtävä on peruspalveluiden puolustaminen ja takaaminen ihmisille, mehän lopulta hallitusvastuussa olevana puolueena saimme tämän uudistuksen läpi.

Meidän on puolustettava hyvinvointipalveluita ja peruspalveluita. Meidän on oltava päättämässä näistä asioista. En halua lietsoa pelkoa, mutta on puolueita, jotka ajattelevat peruspalveluista erilailla kuin me. Olen aivan varma, että tulee olemaan asioita, joista joudutaan sielläkin vääntämään. esimerkiksi, mitä palveluita voidaan ohjata enemmän yrityksille.

Minä lähden ehdolle!

Lähde sinäkin mukaan, lähde vaikuttamaan!

Mia Heinonen

Kaupunginvaltuutettu